Dette værdigrundlag er udarbejdet i samarbejde mellem bestyrelse, lærere og skoleleder i 1994 og redigeret i 2002.
Værdigrundlaget afspejler foruden skolens målsætning, den udvikling skolen har gennemgået siden starten i 1972, samt de værdier den nuværende bestyrelse og forældrekreds lægger vægt på.

Det overordnede mål med undervisningen på Vejle Friskole er…

 • ​Undervisningen skal bidrage til at udvikle det hele menneske. Derfor skal vi tilrettelægge undervisningen og undervisningens indhold med henblik på at styrke såvel den boglige, den praktiske, den musisk-skabende, den motoriske som den følelsesmæssige udvikling hos barnet.
 • Vi anser det for vigtigt at barnet kan udtrykke sig på så mange af disse planer som muligt. Barnets nysgerrighed er drivkraften, men vi vil også give barnet udfordringer på områder, det ikke selv bevæger sig ind på.
 • Vi betragter selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid som et vigtigt fundament for læring og udvikling livet igennem. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder med at styrke disse personlige fundamenter.
 • Det opnås ved…
  • at blive holdt af
  • at blive taget alvorligt
  • at blive lyttet til
  • at opleve sejre
  • at opleve man er unik
  • at opleve man er værdifuld
  • at føle sig som en del af et fællesskab
  • at føle sig respekteret
 • Vi anser det for væsentligt, at barnet deltager i fællesskabet – såvel det nære – klassen og skole, som de fjerne – nationalt og internationalt. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at barnet lærer at respektere sine medmennesker, samt handle ansvarligt indenfor de regler, der opstilles i fællesskabet. Det er vigtigt, at barnet oplever glæden ved og resultatet af at løse en opgave i fællesskab –at ”vi” bliver et lige så vigtigt begreb som ”jeg”.
 • ​Vi anser det for vigtigt, at undervisningen bygger på en åben dialog mellem lærer og elev.
 • Det er derfor vigtigt…​
  • at undervisningen lægger op til selvstændig stillingtagen.
  • at der er rum for gensidig konstruktiv kritik.
  • at læreren vedkender sig sin rolle og autoritet.
 • Skolen accepterer ikke alle holdninger, men vil indenfor en demokratisk ramme bearbejde moralske og etiske spørgsmål.
 • Vi anser ansvarlighed og medleven for vigtigt for såvel den enkelte som for fællesskabet. Ansvarligheden har to retninger. Barnet er dels medansvarlig for egen læring og dels medansvarlig for at fællesskabet fungerer.
 • Det er naturligvis vigtigt at ansvar er afstemt barnets modenhed. Ansvar og inddragelse styrker følelsen af at høre til, at være af betydning, hvilket igen afføder en naturlig indlevelse og medleven i skolen, undervisningen og samværet.
 • ​Vi tror på demokratiet i dets grundlæggende form og vil gennem vores skole, give barnet en positiv oplevelse af demokratiet som livsform. Vi vil give barnet en oplevelse af at det nytter at agere demokratisk.
 • Vi anser det for vigtigt, at man forstår, at der er forskellige former for demokrati, og at man lærer at forholde sig konstruktivt, kritisk til dem.
 • Ved at lære andre kulturer at kende, kan ens egen kultur beriges og fordomme undgås. Vi anser derfor mellemfolkelig forståelse som vigtigt. Mellemfolkelig forståelse opnås bl.a. gennem sprog- og kulturrejser.

Det opnår vi ved at …


Vejle Friskole er en lille skole, hvor børnene og de voksne er tæt på hinanden. Det giver os mulighed for at differentiere undervisningen, så vi i vid udstrækning kan tage hensyn til det enkelte barns faglige niveau og personlige ressourcer.
Undervisningens tilrettelæggelse bygger dels på lærerens iagttagelse af barnet og dels på en løbende dialog mellem lærer, elev og forældre.
Vi anser det for vigtigt, at der er en fælles lærer-elev-forældreforståelse af hvad undervisningen af det enkelte barn går ud på.
Ved et trygt fællesskab forstår vi et fællesskab, hvor alle udviser gensidig respekt for hinanden, og hvor alle tillægges betydning for fællesskabet.
På en lille skole med små årgange og en høj grad af samarbejde årgangene imellem, har vi et godt udgangspunkt for at opnå et trygt fællesskab.
Det trygge fællesskab anser vi for en forudsætning for ”at turde turde”, og det er ofte det der bringer barnet videre i en positiv udvikling.
Man tør stille spørgsmål, tør ”dumme sig”, være uenig eller kritisk –uden det får negative følger for barnet.
Et trygt fællesskab giver plads til forskellighed.
I en tid hvor informationsmængden er kolossal og barnet konfronteres med stadig nye teknologier og muligheder, anser vi det for vigtigt, at barnet får mulighed for også at udvikle evnen til at fordybe sig i stoffet.
Vi anser det for vigtigt, at barnets nysgerrighed bliver vakt og at rammerne for fordybelse bliver tilpasset det enkelte barns arbejdstempo, koncentrationsevne og udvikling
Vi anser emne-, tema- og projektundervisning for undervisningsformer, der giver rig mulighed for fordybelse.
For at indlært stof skal kunne bruges aktivt, er det vigtigt at det er sat ind i en meningsfuld sammenhæng.
Vi lægger derfor vægt på, at forskelligt relevant fagstof videst muligt bliver gennemgået i de sammenhænge som de optræder i virkeligheden og bearbejdes ud fra et helhedssyn.
Det er læreren, der gennem organiseringen af undervisningen, har ansvaret for at skabe sammenhæng og helhed, så indholdet opleves som meningsfuldt.
Tilegnelse af viden sker bedst gennem stimulering af alle sanser og i relevante sammenhænge at kombinere fysisk og intellektuel aktivitet.
Vi opfatter en ”demokratisk skole” som en skole der er demokratisk styret og hvor alle i det daglige samvær præger hinanden i en demokratisk retning.
Styring af skolen er baseret på en dialog mellem lærere, forældre og børn og hvor alle parter har reel indflydelse.
Undervisningen er baseret på gensidig respekt. Vi lægger vægt på, at alle bliver hørt og taget alvorligt. Børn og forældre skal have mulighed for at præge undervisningen, samtidig med at lærerens rolle, ansvar og kompetence er klar.
Vi anser det for særdeles vigtigt at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt at fremme forståelsen af at et demokrati indebærer lighed mellem køn, race og religion, samt respekt for det enkelte menneskes rettigheder.

 

– Vejle Friskole 2007 –