Har du spørgsmål angående en plads på Vejle Friskole er du altid velkommen til at ringe til skolen på telefon 28126714.

Indmeldelse til førskolen:
Efter indsendelse af blanket optages barnet på ventelisten.
Børn til førskolen kan under normale forhold optages uden videre.
Indmeldelse til kommende års førskole, hvor der er oprettet venteliste, kan vente med samtale på friskolen, til der evt. opstår en ledig plads.

Indmeldelse 0. – 9. klasse:
Efter indsendelse af blanket, og hvis der er en ledig plads, inviteres forældre og børn til samtale på friskolen, og indmeldelse kan foretages.
Ønsker om optagelse til igangværende klasse godkendes af skolens leder og af klasselæreren.
Først når forældre har modtaget skriftlig bekræftelse, er optagelsen gældende og bindende for skolen.

Til førskole og 0.klasse: Interesserede forældre vil efter henvendelse til skolen få udleveret eller tilsendt materiale om skolen. Forældre inviteres dernæst til samtale og kan så efterfølgende udfylde indmeldelsesblanket.
Børn til 0.klasse og førskole kan under normale omstændigheder optages uden videre. Ved indmeldelser til klasser, hvor der er venteliste, kan man vente med samtalen, til der opstår en ledig plads.
Førskolen er med opstart d. 1. april og varer til d.31. juli, hvorefter barnet går i 0. klasse.
Til igangværende klasser: Interesserede forældre vil efter henvendelse til skolen få udleveret eller tilsendt materiale om skolen. Efterfølgende inviteres forældre og børn til samtale på skolen og en evt. tilmelding kan foretages.
Ønsket om optagelse til igangværende klasser, skal godkendes af både klasselæreren og skolelederen.
Først når forældre har modtaget en skriftlig bekræftelse, er optagelsen gældende og bindende for skolen.
For såvel friskole som for skolefritidsordningen gælder det, at en evt. udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.
Når du som forældre henvender dig om et problem, skal du først tage kontakt med den pågældende lærer eller pædagog, som har med problemet at gøre. Hvis du i denne dialog ikke når til en tilfredsstillende løsning på problemet, er næste skridt at henvende sig til skolelederen/SFO-lederen, der så går ind sammen med parterne og forsøger at finde en løsning på problemet. Hvis du som forældre heller ikke finder den løsning tilfredsstillende, kan du i sidste instans henvende dig til bestyrelsen med problemet, hvorefter de i samarbejde med skolelederen finder en endelig løsning.
Du skal vide, at hvis du forsøger at skabe en debat blandt andre forældre uden for skolens regi om en problemstilling på skolen, kan du være med til at optrappe problemet og skabe en misstemning, der kan gøre det kompliceret at nå til en løsning på problemet. Skolen vil meget hellere medvirke fra starten i at finde en løsning gennem direkte dialog.
Hvis du henviser til, at andre, fx forældre, mener det samme som dig, forventer vi fra skolens side, at de andre bliver nævnt ved navn, så skolen har en chance for at komme et evt. større problem til livs, ved at indgå i en direkte dialog med de involverede parter.
Skolen er altid parat til at skabe ramme om eller være med i en dialog om forhold på skolen. Vores mål er at finde en løsning på forholdene, som er tilfredsstillende for alle parter. Derfor er vi åbne overfor, at der kan være forskellige synsvinkler på diverse forhold,
og at der kan være forhold, der kræver en ændring – dog vil vi altid tage udgangspunkt i skolens værdigrundlag.
Vi har fra skolens side her forsøgt at danne nogle principper for kommunikation og samarbejde, som kan være med til at sikre et godt samarbejde. Vi håber på en fælles forståelse af, at ingen er fejlfri; men at det vigtigste er, at alle har de bedste intentioner om god kommunikation og et godt samarbejde.
Forældreintra: Formålet med forældreintra er at sikre, at relevante praktiske informationer udveksles mellem skole og hjem. Informationerne er af samme karakter som anvendt i elevernes kontaktbøger, dvs. korte; men ikke akutte meddelelser.
For både skole og hjem må forventes en svarfrist på 3 arbejdsdage.
Personfølsomme oplysninger, bekymringer, problemer eller lignende skal fortsat udtrykkes gennem direkte dialog.
Nyhedsbreve, invitationer og lignende, samt til- og frameldinger gennemføres via forældreintra.
Forældrene modtager adviseringsmail, når der er nyheder på forældreintra. Dette skal du huske selv at krydse af i dine indstillinger i forældreintra.
Skolen forventer, at man almindeligvis har eller opsøger adgang til internettet, og at man jævnligt holder sig orienteret på forældreintra.

HUSK:
* Henvend dig direkte til den involverede part.
* Skriv aldrig, når du er vred
* Hold god tone
* Vis åbenhed
* Spørg ind
* Saglighed
* Relevans
* Undgå personlige angreb

Download indmeldelsesblanket som pdf formular. For at sikre data skal formularen gemmes og efterfølgende uploades på link nedenfor. Dette gøres lettest fra en PC. Alternativt kan blanketten udskrives og sendes til skolen med posten. For at udfylde formularen skal den åbnes i Acrobat Reader, som kan hentes på Adobes hjemmeside
Når formularen er udfyldt indsendes den via nedenstående link.

Indmeldelsesblanket

Upload blanket på sikker forbindelse