“Når børn taler til os, så står vi stille, så vi kan høre, hvad de siger. Børn har brug for vores opmærksomhed og for jeres, så kan vi udfylde de roller, som er os tiltænkt. Fordi børns fortælling er vigtig for deres forståelse af verden.”

Uddrag fra skolelederens beretning


Skolelederens beretning maj 2017


I 2016 har skolens økonomi givet mulighed for at igangsætte vigtige nye projekter i skolens bygninger. Vores lejer, Høreklinikken, sagde deres lejemål op og gav os dermed mulighed for at anvende lokalerne selv. Det har afstedkommet, at vi har udarbejdet en langsigtet for istandsættelse og ny anvendelse af bygningerne. I 2016 har vi taget et nyt lokale i brug til billedkunst og arbejdet med at lave nyt skolekøkken er sat i gang. Dette arbejde er afsluttet i april 2017. Lige nu er vi i gang med at søge om optagelse af et lån til at færdiggøre flere af de kommende projekter, dette på anbefaling af skolens revisor.

Der har generelt været god ro omkring skolens udgifter og på personaleområdet har vi kunnet holde budgettet, trods en langtidssygemelding med efterfølgende fratrædelse.
På den baggrund anser jeg 2016 for at være et økonomisk godt år, hvor vi både har kunnet konsolidere vores økonomi, men også har kunnet sætte nye vigtige initiativer i gang. Skolekøkkenet har trængt til renovering de sidste mange år, og det er en stor glæde i huset, at vi nu kan indrette et helt nyt køkken med muligheder for større arrangementer med spisende gæster og til brug i skoletiden.
Da både 2014 og 2015 var økonomisk atypiske, er det først her i 2016, at vi kan se de tydelige konturer af en skole i økonomisk balance. Der er også i 2016 brugt meget tid på at optimere vores udgifter, og der er fundet mange besparelser i forhold til indgåelse af fx SKI-aftaler.
Skolens forventninger til fremtiden i økonomisk perspektiv
Der er i 2017 lavet et budget, hvor skolen kan fortsætte renoveringerne, hvilket er af stor vigtighed også i forhold til at være et attraktivt skoletilbud i Vejle. Vi har samtidig fået økonomi til at sætte ekstra timer af til fagligt inklusionsarbejde, et område, vi længe har ønsket at udbygge. Generelt er der en god basis for at holde elevtallet med ventelister til de fleste klasser og daglige forespørgsler fra forældre om ledige pladser. Der vil dog typisk være enkelte ledige pladser i Ældste.

Inklusion
Inklusionstilskuddet er anvendt til ekstra lærer/pædagogtimer i de tre hovedgrupper. Der har været faste forløb over året og kortere forløb for at understøtte indsatser for klasser eller enkelte elever. Det gælder både forløb til understøttelse af det sociale fællesskab, men også læseindsatsen er styrket og vil blive det yderligere i 2017.
Der er i 2016 en god kurs i samarbejdet i de nedsatte fagudvalg i dansk og matematik, som ikke mindst har fokus på den faglige inklusion.
Det store indsatsområde i 2016 har været at gennemgå og forny skolens praktisk musiske fag både pædagogisk og planlægningsmæssigt. Dette arbejde har været spændende og har givet et klart billede af, at Vejle Friskole er i stand til at omsætte sine værdier i praksis til gavn for eleverne.
Sideløbende har vi arbejdet med nye familiemønstre og nye fællesskaber. Hvad de kommer til at betyder for skolen, og hvordan vi bedst får skolens værdier til at mødes med forventningerne til fremtidens friskole.
Vejle Friskole er i disse år i rigtig god fremgang ikke mindst fordi vi på alle områder har et godt samarbejde inde i huset mellem medarbejdere og ledelse, men også med jer forældre og ikke mindst bestyrelsen. Det skal vi værne om og være gode til også i fremtiden at møde hinanden med de bedste intentioner og tro på, at samarbejde betaler sig. Det er uvurderligt for dem det hele handler om, børnene.
Når jeg taler med forældre, som ønsker en plads til deres barn på skolen, så spørger de ofte om, hvordan vi arbejder med trivsel. Det kan jeg sige meget om, men jeg siger altid en ting, som jeg anser for helt central. Når børn taler til os, så står vi stille, så vi kan høre, hvad de siger. Børn har brug for vores opmærksomhed og for jeres, så kan vi udfylde de roller, som er os tiltænkt. Når Yngstes børn bliver hentet fra skole bliver jeg glad, når der er forældre, som smider mobilen i tasken og lytter opmærksomt. Fordi børns fortælling er vigtig for deres forståelse af verden.
Det generelle billede er, at 2016 er et år, som bekræfter at skolens værdier stadigvæk er centrale og betydningsfulde for os alle. Skolen er økonomisk i balance, selvom vi har brugt mange midler på ombygning. At være en del af Vejle Friskole er for os alle vigtigt og værdien bliver dagligt bekræftet i samværet med børn og forældre.